مکان، زمان و هستی در معماری ژاپنی

Place, Time, and Being in Japanese Architecture

گزارش خطا

معمارى ژاپنى نمونه اى است از توجه به اقليم و در واقع تلفيقى است ازسادگى، زيبايى و كاربرد فناورى روز كه در عین حال پيوند خود را باارزش هاى ديرينه حفظ كرده است؛ چراکه معماران ژاپنى احترامى ويژه براى نيروهاى طبيعت قائل بوده و هنوز هم بسيارى از جلوه هاى مصنوع اين احترام قلبى درداخل و نيز خارج از ژاپن درس هاى مهمى براى آموختن دارد. کوین نیوت در اين اثر در دو طيف بناهاى قديمى و نيز بناهاى معاصر ژاپن، با هدف برجسته سازى منافع همخوانى معمارانه با اين عوامل براى انسان و همچنين ابزار مؤثرانجام آن در روزگار كنونى، به بررسى همخوانى با اين عوامل پرداخته و معمارى را در چارچوب زمان حال و انطباق با داشته هاى بومى، احترام به محيط زيست، و همزيستى مسالمت جويانه با ديگر ساختمانهاى شهرى بررسى کرده است.

دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : کوین نیوت
مترجم : اردشیر اشراقی
سال چاپ : 1395
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 115,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 1
تعداد صفحات : 146 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

شرح

این اثر مطالعه اى است در این باره که چگونه محیط ¬هاى مصنوعمی ¬توانند در شناخت کامل-تر سرشت فوق العاده هستى خود ما مؤثر افتند و چنانچه مشهود است میتوان بسیارى از راهبردهاى طراحى معمارى همخوان با محیط را که این بناها به نمایش گذاشته اند علاوه بر استفاده براى روشنشدن منافع انسان در این نوع طراحى، در خارج از مرزهاى ژاپن نیز به کارگرفت.

کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای انتشارات