آشنايی با معماری مسكونی ايرانی گونه شناسی درونگرا

گزارش خطا

گونه های مسكونی هركدام از شهرهای مورد بررسي و مطالعه در اين كتاب ميتواند با تعمق و شناخت گونه های بيشتر همراه باشد. بدون شک در بافت قديمی و وسيع شهرهای يزد  و شيراز  و بوشهر ، از ميان  هزاران خانه موجود نكات جالب بيشتری ميتوان اخذ كرد.

دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
سال چاپ : 1375
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 9,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
تعداد صفحات : 438 صفحه
وضعیت کتاب : موجود

شرح

پیشگفتار

مقدمه

بخش نخست : چشم اندازی به بحث

بخش دوم :حیاط مرکز و برونگرایی : بوشهر

بخش سوم : درونگرایی و ترکیب زیبای سنگ ، آجر و چوب : شیراز

بخش چهارم : درونگرایی ، خشت ، طاق ، تالارو بادگیر : یزد

بخش پنجم : خانه های چهار صفه و درونگرایی :زواره

خاتمه

فهرست منابع


کتاب های مرتبط