کتاب سال 1: آثار برگزیده دانشجویان معماری دانشگاه هنر - سال تحصیلی ۹۶-۹۷

1st Year Book 2017-2018: Department of Architecture, University of Art

گزارش خطا

دانشکدۀ معماری و شهرسازی، در راستای عمل به پیشنهاد معاونت پژوهشی وقت دانشگاه هنر در سال تحصیلی ۹۳-۹۴ مبنی بر تهیۀ کتاب سال دانشجویی، همگام با دانشکده های دیگر، اقدام به جمع آوری داده های مورد نیاز، پردازش محتوا و تدوین کتاب سال نمود.

در آستانه دومین دهه از شروع فعالیت گروه معماری این دانشکده، تدوین کارنامۀ تصویری از فعالیت های آموزشی سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۷ به عنوان اولین تجربه عملی گروه معماری در این زمینه، با هدف گذاری های زیر مطرح گردید: تهیۀ اولین رزومۀ علمی و آموزشی، تهیۀ مجموعۀ منسجم از فعالیت های آموزشی و پژوهشی، روشمندکردن نگهداری آثار برگزیده، معرفی و حمایت از آثار دانشجویی، معرفی رویدادها و فعالیت‌های جمعی دانشجویان، معرفی رویکرد استادان و مدرسان گروه معماری در اجرای برنامه های آموزشی، به نقد گذاشتن عملکرد آموزشی و ایجاد فضای پویای علمی.

مجموعۀ حاضر مشتمل بر آرایش دروس مقاطع مختلف تحصیلی، آثار برگزیدۀ دانشجویان در سه مقطع تحصیلی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، رویدادهای جمعی و آموزشی، معرفی اعضای هیئت علمی، مدرسان مدعو و دانشجویان مشغول به تحصیل در این بازۀ زمانی است،

دسته بندی : تاریخ، تئوری و طراحی
سال چاپ : 1398
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 1,000,000 ریال
برچسب ها
برچسب ها :
انتشارات دانشگاه هنر کتاب سال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 1
تعداد صفحات : 154 صفحه
وضعیت کتاب : موجود

شرح

مقدمه:
به نام خداوند جان و خرد
محیط زندگی انسان نقشی تعیین کننده در زندگی او دارد. هیچ ساحتی از ساحات زندگی انسان، از خصوصی ترین تا عمومی ترین و از معنوی‌ترین و متعالی ترین تا مادی ترین و روزمره ترین آنها، بیرون از قلمرو تصمیماتی نیست که برای کیفیت محیط گرفته شده. این جملۀ معروف که معماران بناها را می سازند و بناها انسان ها را، متضمن این نکتۀ مهم است که معماری نقش معلمی را دارد که راه چگونه زیستن را به انسان فرامی دهد و او را در سفر شگرفت و ناشناختۀ زندگی، در هر لحظه، همراهی میکند و از آن نقش می پذیرد. پرورش کسانی که چنین وظیفۀ خطیری بر عهده خواهند گرفت، کاری دشوار است؛ اگر نیک بنگریم، از دشوارترین وظیفه هایی است که میتوان بر عهده گرفت.
توجه عمیق به نقش معماری در زندگی انسان، نقش معماران در پدید آوردن بناها و شهرها و روستاها، و نقش دورۀ آموزشی در پرورش معمار، ما را ناگزیر میکند که همواره در کیفیت و کمیت آموزش و عواملی که بر آن تأثیر می گذارد دقت و بازنگری کنیم: بازنگری برنامه های آموزشی، منابع آموزشی، فضای آموزشی، ترکیب مدرسان، مستندسازی کیفیت رشد و تحول دانشجویان، و مانند آنها از جملۀ اقداماتی است که در پرتو این باور به انجام میرسد.

در این میان مشاهدۀ دستاوردهای گروه آموزشی و ثبت و ضبط آنها در قالب کتاب سال از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کتاب سال برشی از دستاوردهای کلیۀ فعالیت ها و اقدامات گروه در همۀ مقاطع و همۀ وجوه آموزشی فراهم میکند و تأمل در آن می تواند جهت گیری های آشکار، نیمه آشکار، و پنهان موجود در فضای گروه و دانشکده را مرئی کند و تصویری کمابیش واقعی از آن به دست دهد. افزون بر این، کتاب سال بازنگری و نقد درونی را به نحوی کارآمد میسر میکند و فرصتی فراهم می آورد برای انتقال تجربه های گروه آموزشی به سایر گروه ها در دانشکده های معماری. سرانجام کتاب سال، در کنار رویدادهایی همچون ژوژمان ها و نمایشگاه های پایان نیمسال تحصیلی، میتواند مشوقی خوب باشد برای دانشجویان و انگیزه ای برای ظهور رقابتی سالم و تلاش افزونتر در میان معماران فردا.
مدیر گروه معماری، محمدرضا رحیم زاده
خرداد ۱۳۹۸


فهرست:

پیش گفتار
مقدمه

• آرایش دروس دوره کارشناسی

• آرایش دروس دوره کارشناسی ارشد و دکتری

• آثار برگزیده دوره کارشناسی معماری
آتلیه ترکیب یک
– درک و بیان محیط
– هندسه کاربردی
– کارگاه مصالح و ساخت

آتلیه ترکیب دو
– مقدمات طراحی معماری ۱
– بیان معماری ۱
– انسان، طبیعت، معماری
– هندسه مناظر و مرایا

آتلیه ترکیب سه
مقدمات طراحی معماری ۲
بیان معماری ۲

طراحی معماری ۱
طراحی معماری ۲
روستا ۱
طراحی معماری ۳
روستا ۲
طراحی معماری ۴
طراحی فنی
طراحی معماری ۵
طرح نهایی

• آثار برگزیده دوره کارشناسی ارشد معماری
طراحی معماری ۱
طراحی معماری ۲
طراحی معماری ۳
پایا ن نامه
دوره دکتری

• فعالیت های جمعی
– نمایشگا ه ها
– سفرهای آموزشی
– سخنرانی های آموزشی
– کارگا ه های آموزشی

اعضای هیئت علمی
اسامی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد

کتاب های مرتبط