تاریخچه ی ساختمان ها و تعمیرات معارفی و اوقافی در دو سال 1313 و 1314

گزارش خطا
دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه
سال چاپ : 1314
انتشارات : اداره کل انطباعات (دایره ی احصائیه)
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
برچسب ها
برچسب ها :
وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
تعداد صفحات : 86 صفحه
وضعیت کتاب : موجود

شرح

این ضمیمه ساختمانی شامل دو فصل خواهد بود که در فصل اول اطلاعات راجع به ساختمانهای مربوط به تعلیمات عمومی (اعم از آنکه از محل بودجه مصوب یا از محل عوائد اوقافی انجام گرفته باشد درج خواهد شد) و در فصل دوم به اقداماتی که برای احیاء و تغییر آثار قدیمه با استفاده از منابع اوقافی یا از محل بودجه مملکتی معمول شده است اشارت خواهد رفت. 

کتاب های مرتبط