گزارش خطا

نهمین دوره | مسابقه طراحی مفهومی: معماری بایونیک

The 9th Period of Mirmiran Award

ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻌﻤﺎري ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان در ﺗﺪاوم ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻌﻤﺎري ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ راﺑﻄﻪ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ(ﭘﻨﺞ اﺻـﻞ ﻧﻮر ، آب ، ﮔﯿﺎه ، ﺧﺎك و ﺑﺎد) در ﺷــﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﻓﻀـﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ . « ﻣﻌﻤﺎري ﺑﺎﯾﻮﻧﯿﮏ» را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد و در ﺳﺎل ﺟﺎري« ﻣﻌﻤﺎري و ﺳﯿﻨﻤﺎ » و در ﺳﺎل  1392« ﻣﻌﻤﺎري ﻓﺮدا »  اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ در ﺳﺎل  1391

برگزیدگان:
برگزیده: طرح پیشنهادی معین مرادی و همکاران برای نهمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری بایونیک)، طرح پیشنهادی محمد ﻫﺎدی ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﯽ و رﯾﺤﺎﻧﻪ رﺷﯿﺪ ﻓﺮﺧﯽ برای نهمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری بایونیک)، طرح پیشنهادی سروناز سمرکند برای نهمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری بایونیک)، طرح پیشنهادی حبیب هواسی زاده برای نهمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری بایونیک)، طرح پیشنهادی مهسا شیرعلی برای نهمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری بایونیک)، طرح پیشنهادی محمد رفائی رحمت طلب برای نهمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری بایونیک)، طرح پیشنهادی محسن ﻧﻮرپور و همکاران برای نهمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری بایونیک)، طرح پیشنهادی وحید قادری و همکاران برای نهمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری بایونیک)، طرح پیشنهادی میترا قاسمی برای نهمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری بایونیک)، طرح پیشنهادی احسان طالبیان و پریسا هوده شاهی برای نهمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری بایونیک)

شرح

ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﯾﻮﻧﯿﮏ داﻧﺸـــــــﯽ ﻧﻮﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم و اﻟﮕﻮﮔﯿﺮی از ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻣﮑﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﻓﻨﯽ و ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ﻋﻠﻮم در ﻣﻌﻤﺎری ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻋﻠﻢ ﺑﺎﯾﻮﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴـــــــﺘﺮده و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ از درﺳـﻬﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻄﻠﻮب و ﺑﻬﯿﻨﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد آﺷــﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﯾﻮﻧﯿﮏ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ در ﺣﻮزه ﺑﺎﯾﻮﻧﯿﮏ ﺑﻄﻮر ﻋﺎم و ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺤﻠﯿﻞ درس ﻫﺎی ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻃﺒﯿﻌﺖ در ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻄﻮر ﺧﺎص از ﺿﺮورت ﻫﺎی اﻣﺮوز ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺸــﻤﺎر ﻣﯽ رود ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎﯾﻮﻧﯿﮏ در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺼــــــﻨﻮع )ﻣﻌﻤﺎری   -ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮی  ﻓﻀــﺎی رﻓﺖ و آﻣﺪ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﻈﺮ( را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ ، ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﺤﯿﻄﻬﺎ و ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺑﺎ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮای ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎﯾﻮﻧﯿﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷــﺪ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻌﻤﺎری ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻌﻤﺎران ، داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﻣﻌﻤﺎری ، ﻃﺮاﺣﺎن و اﻧﺪﯾﺸـﻤﻨﺪان ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.