تحلیل و طراحی فضای شهری( مبانی، تعاریف، معیارها و شیوه ها)

گزارش خطا

موضوع « تحلیل و طراحی فضای شهری » یکی از اصلیترین موضوعاتی است که نظر متخصصان و مدیران شهری را به خود معطوف نموده است. امروزه مباحثی چون بی هویتی،آشفتگی، عدم مطلوبیت فضاهای شهری در زندگی و فعالیتهای جمعی و اشکالاتی از این قبیل را میتوان به دلیل کمبود منابع و مبانی نظری متناسب با ساختار فرهنگ ایرانی و نیز تکرار و تقلید الگوهای غیر بومی به عنوان واقعیت هایی تلخ ، اموری پذیرفته شده به شمار آورد .

در واقع طراحی شهری، علم تعریف شهر و فضای شهری برای فراهم آوردن فضای مطلوب زندگی، مطابق معیارهای فرهنگی است که توجه جدی به ارزش های متعالی و کمالگرای انسان، وحدت بصری، زیبایی و قانونمندی شهرها دارد.

در شرایط کنونی که گروههاي بسیاری در شکلگیری و اداره ی شهرها دخالت دارند، توجه به شناخت صحیح ویژگیها و مختصات فضای شهری در فرهنگ ایرانی یک ضرورت غیر قابل انکار است؛ تا بتوان فضاهای شهری را براساس آن و مبانی بومی و ایرانی، طراحی کرد و فضاهای نامطلوب موجود را در جهت نیل به وضع مطلوب ساماندهی نمود.

به منظور پاسخ گویی به این نیازها، تدوین اصول، مبانی، معیارها و معرفی مصادیق فضاهای شهر ایرانی، یک ضرورت است که گروه پژوهشی شهر اسلامی پژوهشکده ی فرهنگ و هنر جهاددانشگاهی به عنوان یک رسالت به آن پرداخته است. در این راستا دو طرح پژوهشی با عناوین« شیوه های تحلیل فضاهای شهری در فرهنگ اسلامی» و « تعریف مصادیق فضاهای شهری در فرهنگ ایرانی» اجرا شده و از ادغام دو طرح فوق، کتاب حاضر تدوین گردیده است . این کتاب پس از طرح مبانی نظری در حوزه شهر، معماری و هنر اسلامی، به معرفی مبانی، اصول، معیارها و مصادیق فضاهای شهر ایرانی میپردازد ، تا از طریق آنها وضع موجود و آراء وارداتی قابل ارزیابی و تحلیل بوده و راهکارهایی نیز برای طراحی فضاهای شهری ایرانی تبیین گردد.


دسته بندی : تئوری، شهرسازی، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : محمد نقی زاده
سال چاپ : 1395
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 200,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 3
تعداد صفحات : 420 صفحه
وضعیت کتاب : موجود

شرح

فصل اول: مقدمات، تعاریف و کلیات/ 1

مقدمه/ 2

ریشه ها و مبانی فکری و فرهنگی برخی از تعابیر و اصطلاحات/ 4

فضای شهری و تعابیر مرتبط/ 27

گروه های تحلیل گر فضای شهری/ 68

فصل دوم: ویژگی های اصلی و مصادیق فضای شهری/ 77

مقدمه/ 78

ویژگی ای اصلی فضای شهری/ 78

عناصر و اجزاء پدید آورنده و شکل دهنده فضای شهری/ 84

مصادیق فضای شهری در میان ایرانیان/ 111

فصل سوم: شیوه های تحلیل فضای شهری/ 133

مقدمه/ 134

تحلیل زیبایی شناسانه فضای شهری/ 147

تحلیل معناگرایانه قضای شهری/ 205

تحلیل عملکردی فضای شهری/ 228

تحلیل تاریخی فضای شهری/ 251

تحلیل رفتاری فضای شهری/ 257

فصل چهارم: نکاتی عام، پیرامون فضاهای شهری/ 291

مقدمه/ 292

عوامل و علل پیدایش، دوام و بقای فضاهای شهری/ 293

مقیاس فضای شهری/ 307

تحولات فضاهای شهری ایرانی/ 308

فهرست منابع و مراجع/ 343


کتاب های مرتبط