گزارش خطا

هفتمین دوره | مسابقه طراحی مفهومی: معماری فردا

The 7th Period of Mirmiran Award

ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻌﻤﺎري ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان در ﺗﺪاوم ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻌﻤﺎري ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ راﺑﻄﻪ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ )ﭘﻨﺞ اﺻـﻞ ﻧﻮر ، آب ، ﮔﯿﺎه ﺧﺎك و ﺑﺎد( در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﻓﻀﺎي ﻣﻌﻤﺎري اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ اﺳﺖ در ﺳﺎل ﺟﺎري ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺪاوم ﻣﺴـﺎﺋﻞ زﯾﺴــﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﭘﺎﯾﺪاري در ﺟﻬﺎن از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﮔﺴــﺘﺮش ﺳﺮﯾﻊ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، ﻣﻮﺿـﻮع: ﻣﻌﻤﺎري ﻓﺮدا  را ﺑﺎ ﺳـﻪ روﯾﮑﺮد ﻣﻬﻢ زﯾﺮ ﺑﺼــــــــــــــــﻮرت ﻣﺴـــــــــــــــــﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ: 1- ﻣﻌﻤﺎري ﻓﺮدا ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﺴـــــﮑﻦ ﺷﻬﺮي. 2- ﻣﻌﻤﺎري ﻓﺮدا ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻧﻮﯾﻦ. 3- ﻣﻌﻤﺎري ﻓﺮدا ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻓﻀــــــــــﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ.

برگزیدگان:
برگزیده: طرح پیشنهادی احسان فاتحی فر و نیما علوی برای هفتمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری فردا)، طرح پیشنهادی علی رزازی و مجید ادب برای هفتمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری فردا)، طرح پیشنهادی سمیرا قاضی زاهدی و مریم غیاثی خسروشاهی برای هفتمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری فردا)، طرح پیشنهادی حمیده احمدی برای هفتمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری فردا) ، طرح پیشنهادی ملیحه آقاجانی و علی رزازی برای هفتمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری فردا)، طرح پیشنهادی صدف امین السلامی اسکوئی و ماهان معتمدی برای هفتمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری فردا)، طرح پیشنهادی استودیو خورشید برای هفتمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری فردا)، طرح پیشنهادی گروه طراحی چلیپا برای هفتمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری فردا)، طرح پیشنهادی مینه لی پطروسیان برای هفتمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری فردا)، طرح پیشنهادی وحید اسکندری برای هفتمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری فردا)

شرح

در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ روﯾﮑﺮد ﻓﻮق ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت زﯾﺮ ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ:-1  روﯾﮑﺮد ﻣﺴـﮑﻦ : در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﻣﺼــﺎﻟﺢ ﻫﻨﻮر ﻣﺸــﮑﻞ ﻣﺴﮑﻦ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﺣﻞ ﻧﺸﺪه و ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺰ در ﭘﺎره ای از ﻣﻮارد ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺷـﻬﺮی و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽ روﯾﻪ اﻧﺮژی ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﻧﺪ. ﻣﻌﻤﺎری ﻓﺮدا ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی درﺳﺖ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.-2  روﯾﮑـــــــــــــﺮد ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی: ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ آﯾﻨﺪه ای ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺆﺛﺮی ﺑﻪ اﻧﺴــــﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و در ﺣﻞ ﻣﺸـــــﮑﻼت ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮ در ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺴـــــــﺎن اﻣﺮوز و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮدا ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی درﺳﺖ ﻣﻌﻤﺎری آﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.-3  روﯾﮑﺮد ﺷﻬﺮ : ﻓﻀـﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴــﺖ و ﯾﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻋﻨﺼــﺮ ﻋﻤﺪه زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮی، ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان، آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﻓﻀــﺎی ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺬﺷﺘﻪ آن در ﺷﻬﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮ و ﻣﻌﻤﺎری ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﻪ آن ﻓﻀﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻤﯽ آن ﺑﺎﺷﺪ.