1 پروژه مرتبط با برچسب " مجتمع تجاری و ایستگاه زیرزمینی متروی شهید مفتح اصفهان " یافت شد.