خانه پوربشیری (خانه گنبدی سبزوار)

Pourbashiri House (Sabzevar Dome House)

گزارش خطا

اطلاعات کلی

سال : 1395/2016
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : مسکونی
مساحت پروژه : 1600 مترمربع
آدرس : ایران، خراسان رضوی، سبزوار
منابع اینترنتی :

https://fmzd.co