مسکن فردا: طرح پیشنهادی برای هفتمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری فردا)

گزارش خطا

گالری

شرح

از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر دور ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﻤﻮاره ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺗﺮﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ. از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آدﻣﯽ ﻏﺎرﻫﺎ را ﺗﺮک ﮔﻔﺖ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﺷﺖ ﻫﺎ و ﮐﻨﺎر رودﻫﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد و ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ را در آﻧﺠﺎ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﺎن و ﻣﻌﻤﺎران ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ، رودﯾﮑﺮد ﻫﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ، ﺳﺒﮑﻬﺎ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺴﮑﻦ زده اﻧﺪ اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ از رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﯾﺎز ﺟﺴـﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﮑﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﻬﻞ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻇﻬﻮر و ﺑﺮوز ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. ﺣﺎل اﻣﺮوز ﺳـﺆال اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﺣﺼﻞ ﺳﺎﻟﻬﺎ و ﻗﺮن ﻫﺎ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدن و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎ ﻫﺮ دﯾﺪﮔﺎه و روﯾﮑﺮدی و ﻣﻬﻤﺘﺮ از آن ﭼﮑﯿﺪه و ﻋﺼﺎره ﻗﺮن ﻫﺎ زﯾﺴﺘﻦ اﻧﺴﺎن در ﻣﺴﮑﻦ را در ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ آن را ﺷﺎه ﺑﯿﺖ ﮐﻠﯿﺪ ورود ﺑﻪ ﻓﺮدا ﻗﺮار داد و ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ، ﭘﺎﯾﺪار و ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺘﻮان دﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮای آﯾﻨﺪﮔﺎن زد ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺮأت ﺑﺘﻮان ﯾﮑﯽ از ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ و رﯾﺸﻪ دار ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺮﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن در ﻣﺴﮑﻦ را ﮐﻪ در ﻧﻬﺎد آدﻣﯽ ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪه و ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻮدﮐﺎن داﻧﺴﺖ. ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺣﺼﻞ روح و ﺿﻤﯿﺮ ﭘﺎک ﮐﻮدﮐﺎن و آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎی اﻧﺪک ﻣﺎدران و ﭘﺪران آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد آن را از ﻣﺎدران و ﭘﺪران ﺧﻮﯾﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﻧﺪ. در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻌﺪادی از ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ، ﺳﻨﺖ ﻫﺎ، آداب و رﺳﻮم، ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﻣﺴﮑﻦ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﮔﺮدآوری ﺷﺪه اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ﻇﺎﻫﺮی ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد وﺟﻮد ﯾﮏ روح و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺛﺎﺑﺖ و رﯾﺸﻪ دار در ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮد آﮔﺎه ﮐﻮدﮐﺎن و ﭘﺪران ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪه اﺳـﺖ. روﺣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را در دود ﺧﺎرج ﺷــﺪه از دودﮐﺶ، ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﻣﺎدر، ﭘﺪر و ﻓﺮزﻧﺪان در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ، وﺟﻮد ﻧﻮر و ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻋﺒﻮر ﭼﻨﺪ ﭘﺮﻧﺪه، ﺷﺎداﺑﯽ ﮔﻞ ﻫﺎ دﯾﺪ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن روح زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ روح ﻣﺴـﮑﻦ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ در ﺿﻤﯿﺮ ﺧﻮد از روح و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺴﮑﻦ دارﯾﻢ ﺧﺎرج از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﮑﻞ، ﺣﺠﻢ، ﺳﺒﮏ و داﻧﺶ ﺑﺸﺮی ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ در دﺳﺖ داﺷـﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪی و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در ﻧﻬﺎد آدﻣﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎ و ﺣﺘﯽ ﺳﺪه ﻫﺎی آﯾﻨﺪه را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد (4 ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﮐﺎدرﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﮐﺸــﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ) ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﺻـﻮل ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار در راﺳـﺘﺎی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮای ﻣﺴﮑﻦ ﻓﺮدا داﻧﺴـﺖ ﻣﺴﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ روح و ﺣﻘﯿﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد، ﻣﺴﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﺎرغ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﻮر ﮐﺎﻟﺒﺪی، ﻣﺼـﺎﻟﺢ، ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎ و ... ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ روح و ﺳﺮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺴﮑﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺮای دﯾﺮوز اﻣﺮوز و ﻓﺮدا...