طرح پیشنهادی گلناز جمشیدی و نیلوفر قربانی برای هفتمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری فردا)

گزارش خطا

گالری

شرح

«ﻣﻌﻤﺎری ﻓﺮدا»

آﯾﻨﺪه آﻧﻘﺪرﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺒﻬﻢ و دور ﻧﯿﺴﺖ

آﯾﻨﺪه ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﺳﺖ، ﻧﺰدﯾﮏ، ﻧﺰدﯾﮏ

آﻧﻘﺪر ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳـﯿﺎﻫﯽ ﻫﺎ و ﮐﺜﯿﻔﯽ ﻫﺎ را ﮐﻢ ﮐﻨﯿﻢ و ازﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ رادﯾﮑﺎل ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ درﺧﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﻮان n ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﺷﺎدی ﻫﺎﯾﻤﺎن را در ﺷﻬﺮ ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد آﯾﻨﺪه ﻣﺎن

آﯾﻨﺪه ﭼﯿﺰی ﺟﺪا از ﺣﺎل ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ، آﯾﻨﺪه ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﻤﯿﻦ روزﻣﺮﮔﯽ ﻫﺎﯾﻤﺎن اﺳﺖ ﺗﺮﮐﯿﺐ دود و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ی ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﻣﻦ ﺗﺮ.