طرح پیشنهادی درسا کفیلی برای هفتمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری فردا)

گزارش خطا

گالری

شرح

ﻣﻌﻤﺎری ﻓﺮدا ﻋﺒﻮر از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮزﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی اﻣﺮوزﯾﺴﺖ. ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﻓﻦ آوری ﻫﺎی ﻓﺮدا داﻣﻨﻪ ﺗﺨﯿﻞ ﻃﺮاﺣﺎن را از ﻓﻀﺎی ﻣﺤﺪود اﻣﺮوزی ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﻋﻘﺐ راﻧﺪن ﻧﺒﻮدن ﻫﺎ و ﻧﺸﺪن ﻫﺎ ﻫﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻨﯽ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد.

اﯾﻦ دﯾﮕﺮ آﻣﯿﺰه ذﻫﻦ و ﺗﺨﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﺳﺎزه ﻫﺎ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎرآﯾﯽ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت را ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدا، اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ دارد از اﯾﻨﺮو ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﻓﻀﺎی ﺳﮑﻮﻧﺖ، ﻓﻀﺎی ﮐﺎر، ﻓﻀـﺎی ﺗﻔﺮﯾﺢ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ، اﻟﺰاﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدد در ﻣﻌﻤﺎری ﻓﺮدا ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻣﻌﻤﺎری ﻓﺮدا از ﻫﯿﭻ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻣﻌﻤﺎری ﻓﺮدا ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﻌﻤﺎری ﻓﺮدا ﻓﻘﻂ ﯾﮏ زﻣﯿﻨﻪ آرام و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.

اﻧﺴﺎن ﻓﺮدا در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻓﻀـﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ.

ﻣﻌﻤﺎری ﻓﺮدا ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﺻﻔﺤﺎت اﻓﻘﯽ و ﺻـﻔﺤﺎت ﻋﻤﻮدی ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺟﻤﻠﮕﯽ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﻓﺮدا را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﺗﺮﮐﯿﺐ ﯾﺎ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ دو ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺴﺎن را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آورد.

اﻧﺴﺎن ﻓﺮدا ﺑﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﻃﻼﻋﺎت و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻀﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.