آپارتمان سپید بر

SepidBar Apartment

گزارش خطا

تیم پروژه

کارفرما | بهره‌بردار :

بهزاد قدملی

تیم اجرایی :

آرش قدملی، محمد مطهر

مشاور تأسیسات مکانیکی :

ابتهاج

تیم طراحی | همکاران پروژه :

زیبا گل مولا، شایان انوری، ندا بزرگی

اطلاعات کلی

سال : 1393-1396
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : مسکونی، آپارتمانی
مساحت پروژه : 5490 مترمربع
آدرس : ایران، تهران،

دروس، بلوار شهرزاد، خیابان پورمشکانی

شرح

پروژه در یکی از نواحی شمال شهر تهران واقع شده و به واسطۀ بَر 5/35 متری با خیابان پر تردد در ارتباط است. در واقع، نمای پروژه نسبت به ساختمانهای پیرامون مشخصاً وسیع بوده و حل ترکیب بندی این نمای وسیع از اهداف مهم طراحی این آپارتمان است.

برای شاخص کردن شاخص کردن پروژه در مقیاس بافت اطراف در عین پرهیز از خودنمایی و گوناگونی، تصمیم گرفته شد تا نمای پروژه تک رنگ (سفید) باشد. سپس، با جانمایی بالکنها و باکس پله و بهره گیری از شکافهای سرتاسری عمودی که ایجاد می کنند، حجم بزرگ سفید رنگ ساختمان به چند حجم کوچکتر تقسیم گردید.

مرحلۀ بعد، تأثیر بازتاب فضاهای داخلی بر نمای پروژه بود. ماهیت متفاوت پنجرۀ اتاقهای خواب و فضاهای پذیرایی وغذاخوری بر طراحی بازشوها تأثیر گذاشته و موجب ایجاد تنوع در نما شده است؛ بگونه ای که حس قرار گیری چند ساختمان خویشاوند را در کنار هم القا نماید.

پنجره های عریض و افقی فضاهای پذیرایی بصورت سبک و با استفاده از پروفیلهای آهنی طراحی و تقسیم شده اند و به منظور تلطیف نما، فلاورباکسهای سرتاسری به عنوان بخش جدا نشدنی از طراحی این بازشوها، قرار گرفته اند. که در عین حال حس مطلوبی را به خیابان و عابران هدیه می کنند.

در مقابل، بازشوهای اتاقهای خواب عمودی بوده و در میان سطوح مورب سفیدرنگ جانمایی شده اند. زاویۀ این صفحات با ایجاد نبازی نور و سایه، به نما بعد می بخشند.

به منظور دسنیابی به سطوح صاف و با کیفیت، از ورقه های آکواپنل در پروژه استفاده شده که با رنگ جوتن اندود شده اند.

در طراحی فضاهای داخلی، علاوه بر تأثیر دوسویه بین نما و فضاهای داخلی، از دو عامل سادگی و کیفیت بهره گیری شده تا با ماهیت مدرن کلیت کار همخوانی داشته باشد.

به منظور قابل استفاده تر شدن بالکنها که رو به خیابان پر تردد هستند، از صفحات مورب، به منظور ایجاد فضایی غیر مشرف در بالکنها استفاده شده است.

همکاران آرکوما