نشریه خشت اول

Khesht e Aval Magazine

گزارش خطا
محل نشریه : داخلی
نوع نشریه : دوفصلنامه
نوع فعالیت : تخصصی
حوزه فعالیت : معماری
درجه علمی : علمی - تخصصی
وضعیت نشریه : فعال
صاحب امتیاز : انجمن علمی معماری دانشگاه قم
اعضاءِ هیأت تحریریه : احمد ستار، عارفه عطائی، محمد حسین بشری موحد، حمیده کریمی، طاهره رستگاری، محمد بهرام پور
برچسب ها
برچسب ها :
نشریه خشت اول Khesht e Aval Magazine انجمن علمی معماری دانشگاه قم

مسابقات

برگزار کننده رویداد

نشریات