مجله معمار 122

Memar Magazine 122

گزارش خطا
نشریه : مجله معمار
زمان انتشار : مرداد، شهریور 1399
شماره : 122

فهرست

• نقد ‌و ‌نظر

هرمان ‌هرتزبرگر/ کِنِت فرامپتون

معماری ‌تجربه/ رابرت مکارتر

گسترش ‌کارخانه ‌لینمیج،‌ هلند،‌1962-1964

دفتر مرکزی ‌بِهیر، اپل دورن، هلند،1972-1968‏، 1995-1990

مرکز ‌موسیقی ‌وِرِدِنبرگ، ‌اُترخت،‌ هلند، ‌1973-1978

گسترش ‌مرکز ‌موسیقی ‌وِردنبرگ، ‌2003-2013

وزارت کار و رفاه اجتماعی‏، لاهه، هلند‏، 1979-1990 و 2002-2010

خانه‌های‌ هرمان ‌هرتز‌برگر

معماری ‌مدرن ‌مدرسه،‌ هرمان ‌هرتزبرگر

‌طراحی ‌شهری هرمان ‌هرتز‌برگر

درس‌هایی ‌از‌ تجربه ‌معماری ‌هِرمان ‌هرتزبرگر

ترکیب‌بندی‌های موندریانی و معماری/ رضا امیررحیمی

 

• از ایران

دروازه بهشت/ کیوان سلیمی

سرای سعدالسلطنه قزوین، دیروز و امروز/ مریم قاسمی، سیدحمیدرضاجمال

دو ‌روستای ‌ماخونیک‌ و ‌چنشت‏، ‌خراسان‌جنوبی/ زهره بزرگ‌نیا

 

• کتاب و نشریات

ژاپنیت ‌در‌ معماری/ آراتا ایسوزاکی

کتاب ‌چای، ‌فرانک ‌لوید‌ رایت،‌ و‌«حس ‌فضای ‌ژاپنی»

«پیروزی ‌بر ‌مدرنیته»