گزارش خطا

مسابقه طراحی معماری سردر دانشگاه صنعتی شریف - مسابقه آزاد

Sharif University of Technology Entrance Design Competition

سال برگزاری : 1393
برگزیدگان:
اول: طرح پیشنهادی فراز پیروزمندی برای مسابقه طراحی معماری سردر دانشگاه صنعتی شریف
دوم: طرح پیشنهادی رحمان شکوهی برای مسابقه طراحی معماری سردر دانشگاه صنعتی شریف
سوم: طرح پیشنهادی شروین حسینی و همکاران برای مسابقه طراحی معماری سردر دانشگاه صنعتی شریف
تقدیر شده: طرح پیشنهادی شهرام یزدان پناه و همکاران برای مسابقه طراحی معماری سردر دانشگاه صنعتی شریف، طرح پیشنهادی یاسر رحمانیان برای مسابقه طراحی معماری سردر دانشگاه صنعتی شریف