مكتب اصفهان در شهرسازی

گزارش خطا

كتاب حاضر حاصل پژوهشي است در مورد مكتب اصفهان در شهر‌سازی، اصول و قواعد، دستور زبان و واژگان آن. در اين پژوهش براساس منابع و اسناد موجود و مكتوب تاريخی در چهارچوب روش هم‌زمانی به‌‌طور علمی به مطالعه اصفهان پرداخته شده است. نگاه زبان شناسانه نگارنده بر مبنای مطالعه كلی آموزه‌های مكتب الهی اصفهان به عنوان منشأ شكل‌گيری زبان طراحی شهری مكتب شهر‌سازی اصفهان و روشهای مطالعه زبان در مغرب زمين استوار است. اين كتاب شامل سه بخش است؛ بخش اول به تحليل شالوده شهر اصفهان در مكتب شهر‌سازی اصفهان اختصاص دارد؛ بخش دوم دربارۀ خصوصيات زبان طراحی شهری در مكتب شهر‌سازی اصفهان است؛ و در بخش سوم دستور زبان طراحی شهری مكتب شهر‌سازی اصفهان بررسي شده ‌است. این کتاب با مشارکت سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و انتشارات فرهنگستان هنر چاپ شده است.

دسته بندی : تئوری، شهرسازی، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : زهرا اهری
سال چاپ : 1393
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 150,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 2
تعداد صفحات : 324 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای انتشارات