آهنگ صنعت ، آوای شهر

گزارش خطا

کتاب حاضر ، با بررسی صنعتی  شدن شهرها در دوران بعد از انقلاب صنعتی  ، نقش صنعت  را بر شرايط اجتماعی  و اقتصادی  و کالبدی شهرها مورد بررسی قرار می دهد و با استناد  به نظرات  انديشمندان  شهرسازی ، به تجزيه و تحليل  ارتباط صنعت  و شهر می پردازد . در قسمتهايی از کتاب ، سوابق صنعتی شدن شهرها در کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه صنعتي  مورد بررسی قرار گرفته است . اين کتاب در پی آن است که تاثير پذيری شهرها را در ارتباط با اجرای برنامه های صنعتی مورد توجه قرار داده و نقش برنامه های صنعتی را بر شرايط شهرها در بوته نقد بگذارد.

دسته بندی : تئوری، شهرسازی، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : اسماعيل شيعه
سال چاپ : 1390
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 35,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 2
تعداد صفحات : 220 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

شرح

فهرست مطالب :

1. صنعتی شدن شهرها

2. صنعت و شهر در قرن نوزدهم اروپا

3.نگرش به صنعت در اندیشه های شهرسازی

4. مبانی استقرار صنعت در شهر

5.سابقه تاثیر صنعت بر چند شهر نمونه جهان

6. مدیریت شهری و منطقه ای در کشورهای پیشرفته صنعتی

7. مدیریت شهری و منطقه ای در کشورهای در حال توسعه صنعتی

8. عوامل موثر بر ساختار کالبدی - فضایی شهرها

فرست  منابع


کتاب های مرتبط