تحليلی از ويژگی های برنامه ريزی شهری در ايران

گزارش خطا

پهنه ايران زمين ،که در عرصه تمدن بشری ،خاستگاه بسياری از ابتکارات و اختراعات ، علوم و فنون ،بدايع و صنايع ادب و عرفان بوده و جنبه های معنوی و مادی زندگی بشری را با هم و جدا از هم در نورديده است ، در نظام سکونتی نيز خود دارای پيشينه و فرهنگ مکتبی است . اين پيشينه ها در طرح و برنامه ريزی برای يک محله ، يک شهر و يک روستا و يا يک زندگی ايلي  و عشيره ای به نسبت مناطق مختلف کشور قابل ملاحظه است . از اين رو تجزيه و تحليل  و شناخت  پيشينه  ها و عواملی که  کالبد  فضاها  را شکل داده  ، بسی مهم و قابل اهميت است.

دسته بندی : تئوری، شهرسازی، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : ناصرمشهدی زاده دهاقانی
سال چاپ : 1393
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 260,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 12
تعداد صفحات : 609 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

شرح

بخش اول : شهر نشینی در ایران

فصل اول : نگاهی بر روند شهر نشینی در ایران

فصل دوم : شهر و نشینی و تحولات اجتماعی  و اقتصادی دهه های اخیر

بخش دوم : شهر و برنامه ریزی شهری در ایران

فصل سوم : شهر و برنامه ریزی شهری در ایران ،دورهی باستان و دورهی پس از ورود اسلام

فصل چهارم : شهر و برنامه ریزی شهری در ایران ، مرحله تحول و دگرگونی


کتاب های مرتبط