اصول و مبانی معاصرسازی

گزارش خطا

ایـران سـرزمینـی کهـن، بـا آثـار ارزشمنـد و تاریخی فراوان است. نگـاهــی بـه مـعمـاری سنّتـی ایــران نشـان می دهد که نیـاکان پاک سرشت ما، تا چه اندازه بر طراحی و ساخت بناهای فاخر و ارزشمند تاکید داشته اند. وظیفه نسل حاضر ادامه این روند و رساندن افتخارات معماری امروز به نسل آینده است. کتاب اصول و مبانی معاصرسازی با تمرکز بر چگونگی کاربرد معماری معاصر در بافت های کهن، ارزشمند و تـاریخـی؛ تــاکیـد مــی نمـاید، معماری معاصر بخشی از تلاشی است که در روزگار معـاصـر برای افزودن به میراث گذشتگـان صـورت مـی پذیـرد. از ایـن رو بناهایـی می تواننـد در مجـاورت یادمان های تاریخی و درون بافت های ارزشمند شهری به اجرا درآیند که تبلور یک معماری فـاخر، بـا تمام ویژگی های معماری معاصر ایران باشند.

دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی، شهرسازی، تاریخ، تئوری و طراحی
سال چاپ : 1393
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 250,000 ریال
برچسب ها
برچسب ها :
معمارى شهرسازی نوسازی شهری عمران شهری

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 1
تعداد صفحات : 354 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

کتاب های مرتبط