گزارش خطا

هشتمین دوره | مسابقه طراحی مفهومی: سینما و معماری

The 8th Period of Mirmiran Award

ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻌﻤﺎري ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان در ﺗﺪاوم ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻌﻤﺎري ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ راﺑﻄﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ (ﭘﻨﺞ اﺻﻞ ﻧﻮر، آب، ﮔﯿﺎه، ﺧﺎك و ﺑﺎد) در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﻓﻀـﺎي ﻣﻌﻤﺎري اﺧﺘﺼــﺎص داﺷﺖ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﻤﺎري ﻓﺮدا ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﺴــــــﮑﻦ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد و در ﺳﺎل ﺟﺎري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ و ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ اﯾﻦ دو رﺷﺘﻪ ﻫﻨﺮي ، ﻣﻮﺿﻮع « ﻣﻌﻤﺎري و ﺳﯿﻨﻤﺎ» را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺸــﺘﻤﯿﻦ دوره ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ ﻣﻌﻤﺎري ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮑﻨﺪ.

برگزیدگان:
سوم: پرسه زن: طرح پیشنهادی برای هشتمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری و سینما)، طرح پیشنهادی سعیده ضیغمی برای هشتمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری و سینما)
برگزیده: طرح پیشنهادی کمال یوسف پور و همکاران برای هشتمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری و سینما)، طرح پیشنهادی کریم نعمتی و ﺣﻤﯿﺪ ﺣﺠﺎزی آزاد برای هشتمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری و سینما)، طرح پیشنهادی مازیار محمود آبادی برای هشتمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری و سینما)، طرح پیشنهادی محمد حسن ماستری فراهانی و زهرا دیندار برای هشتمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری و سینما)، طرح پیشنهادی بهناز سرتیپی و همکاران برای هشتمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری و سینما)، طرح پیشنهادی میعاد فریادیان برای هشتمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری و سینما)، طرح پیشنهادی شرکت راستا برای هشتمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری و سینما)، طرح پیشنهادی مهدی مرآتی برای هشتمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری و سینما)، طرح پیشنهادی علی ملکی کهکی و شهاب الدین مهاجرانی برای هشتمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری و سینما)، طرح پیشنهادی بیتا حاتمی و همکاران برای هشتمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری و سینما)

شرح

دو ﻫﻨﺮ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﻣﻌﻤﺎری و ﺳﯿﻨﻤﺎ وﺟﻮه ﻣﺸــﺘﺮک و اﻓﺘﺮاق ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ. ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺷﻘﻮق ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ، اﺣﻮال روزﻣﺮه ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه، ﻏﻢ و ﺷﺎدی آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﺎری ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺴﺘﺮ ﮐﺎﻟﺒﺪی و ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه اﻧﺴـﺎﻧﻬﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽدﯾﮕﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻣﺘﺤﺮک اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﺎری ﭘﻮﯾﺎﺋﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ دارد . از اﺧﺘﺮاع ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﻗﺮن ﻣﯿﮕﺬرد وﻟﯽ از ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ اﻧﺴﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺳﯽ ﻗﺮن! ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻓﺎﺣﺶ زﻣﺎﻧﯽ، ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺒﮑﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﮑﺮی اﻧﺴــــﺎن و درک ﺑﻬﺘﺮ او از ﺟﻬﺎن وﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و ﻣﯿﮑﻨﺪ. ﺳـﯿﻨﻤﺎ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺷـﻬﺮی و ﻣﻌﻤﺎری ﺷـﻬﺮﻫﺎ و روﺳـﺘﺎﻫﺎ و ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﺑﻪ ﺳـﺎدﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ﺧﻮد ﻋﺮﺻﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان« ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺼﻨﻮع اﻧﺴـﺎن» ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ را اﻋﻢ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺳﮑﻮﻧﺘﯽ ، ﮐﺎر، ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ، ﮔﺬرﮔﺎﻫﻬﺎ و ﻣﯿﺎدﯾﻦ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد. وﺟﻮه ﻣﺸــــﺘﺮک اﯾﻦ دوﻫﻨﺮ ﺑﺴـﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮر، رﯾﺘﻢ، ﺗﻮاﻟﯽ و ﺗﺪاوم و ﺳﮑﺎﻧﺲ در ﻫﺮ دو ﻫﻨﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﺳﺎزﻧﺪه دارﻧﺪ. ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﺴـــــﺎﺑﻘﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﻢ آﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﻣﻌﻤﺎری اﺳﺖ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻌﻤﺎری ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻌﻤﺎران ، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻌﻤﺎری ، ﻃﺮاﺣﺎن و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺟﻮان ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.