گزارش خطا

وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران

Ministry of Road & Urban Development Islamic Republic of Iran

نوع مالکیت : دولتی

اطلاعات تماس

تلفن : 88878031-9
وب سایت : www.mrud.ir
نشانی :

میدان آرژانتین، ابتدای بلوار آفریقا، وزارت راه وشهرسازی، ساختمان شهید دادمان