انعطاف، تنوع و پویایی در فضاهای دانشگاهی

گزارش خطا
نویسنده : مهندسان مشاور معمار و شهرساز پلشیر، محمدرحیم اخوت
محل انتشار : مجله معمار 21
نوع مقاله : علمی - ترویجی
زبان : فارسی
شماره : 21
زمان انتشار : تابستان 1382

مسابقات

جوایز

نشریات

منابع اینترنتی :

http://www.memarmagazine.com